Informacja

Regulamin zarowka.sklep.pl

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma PROINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-014 przy ul. Wierzbowa 97, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603634, Kapitał zakładowy w wysokości 257.000,00 zł PLN, opłacony w całości, NIP: 8522619085 REGON: 363800297

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zamówienia i płatność

5. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

9. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 6 dnia od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Kupujący zostaje powiadomiony o anulowaniu zamówienia drogą mailową.

10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

11. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

12. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

13. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Zamawiam?.

14. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:

(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
(2) przyjmuje Zamówienie do realizacji w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

15. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza do momentu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

Dane do przelewu bankowego

53 1560 0013 0000 1150 0009 5571

PROINSTAL Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 97
71-014 Szczecin

Forma płatności

16. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),
b) Za pomocą karty kredytowej i e-przelewu obsługiwane przez firmę Dotpay.pl
c) Płatność za pobraniem. Dla zamówień o wartości mniejszej niż 2000 zł możliwa jest płatność przy odbiorze towaru. Uiszcza się ją kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.

17. W przypadku zakupu dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu, jeśli czas realizacji zamówionych produktów jest różny, realizacja zamówienia następuje po dostawie produktu z najdłuższym terminem realizacji.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Dostawa

18. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej INPOST. Kupujący ponosi koszt dostawy. Dla zamówień o wartości powyżej 500 zł dostawa jest darmowa (nie dotyczy przesyłek ponad gabarytowych). W przypadku wysyłki paletowej koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie.

19. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. W przypadku wysyłki paletowej, nie świadczymy usługi wniesienia palet.

20. Nie odpowiadamy za opóźnienia przesyłek nie leżące po stronie sklepu, ale zawsze staramy się pomóc w lokalizacji przesyłki. Jeśli minęły 2 dni od jej wysłania i nadal nie dotarła do Ciebie, koniecznie skontaktuj się z nami: przemek@zarowka.sklep.pl 

Reklamacje i zwroty

21. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualnymi oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do nas na adres: PROINSTAL Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 97  71-014 Szczecin

22. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenie niezgodności towaru.

23. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania). Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w stanie nienaruszonym, w opakowaniu fabrycznym. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu i zabezpieczeniu przesyłki.

24. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

25. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) sklep przekazuje środki na wskazane  konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

26. Towar, którego zwrot nie został uznany(odesłany po wymaganym terminie, bez pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.

27. Formularz zwrotu towaru jest dołączany do paczki z zamówieniem, można również go pobrać klikając w przycisk Formularz zwrotu towaru

Prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny

Informujemy, że klienci indywidualni realizujący zakupy w naszym sklepie mają prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep zwraca klientowi kwotę równą sumie ceny towaru i kosztów najtańszej wysyłki jaka była do wyboru, podczas złożenia zamówienia przez klienta, natomiast klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR. PLATFORMA ODR.

Pamiętaj, że będąc konsumentem możesz skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

2. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

3. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

4. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).

6. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


Postanowienia końcowe

28. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zmiany statusu Zamówienia przez Sklep na "przygotowanie w toku".

29. Twoja rejestracja lub złożenie zamówienia z pominięciem rejestracji w sklepie oznacza, że zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

30. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie i korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu zarowka.sklep.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

31. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 26.11.2014

Dane osobowe

1. Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1128 z późniejszymi zmianami ) informujemy, że: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PROINSTAL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecin (71-014), ul. Wierzbowa 97, 
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia lub do uczestnictwa w promocjach, na które została wyrażona akceptacja. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców w szczególności firm kurierskich, firm realizujących płatności elektroniczne itp.) w celu realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu elektronicznego. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa powyższych celów, 
b) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, 
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że jest niezbędne do zamówienia Towaru lub uczestnictwa w promocjach, w razie braku podania danych osobowych niemożliwe jest skuteczne wykonanie powyższych celów.

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności:- prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia;- adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych; - przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,- dobrowolności podania danych.


nowa